Duurzaam Westland

Het Westerhonk en platform Duurzaam Westland gaan samenwerking aan

24-02-2015
Op 20 februari ondertekenden vertegenwoordigers vanplatform Duurzaam Westland en ’s Heeren Loo, locatie Het Westerhonk een intentieverklaring. Met deze ondertekeningspreken zij samen de ambitie uit om van Het Westerhonk een natuurlijke enduurzame leefomgeving te maken. Een omgeving waar mensen met een verstandelijkebeperking, die Het Westerhonk ondersteunt, een zo normaal mogelijk levenhebben. HetWesterhonk is hiermee één van de samenwerkingspartners van Duurzaam Westlandgeworden.

Op duinboerderij Willemshoeve ondertekenden Astrid van der Voort(regiodirecteur ’s Heeren Loo, locatie Het Westerhonk) en Lennard Robbemond namensplatform Duurzaam Westland de intentieverklaring voor de samenwerking. HetWesterhonk ziet een maatschappelijke taak voor zichzelf weggelegd om haarbedrijfsvoering op een duurzame manier uit te voeren, met de focus op people enplanet. Het Westerhonk en het platform spannen zich samen in om middelen tevinden om tot een natuurlijke en duurzame leefomgeving op Het Westerhonk tekomen. De kracht en expertise van het platform richt zich onder andere openergie en duurzaam bouwen. Na 6 maanden wordt de samenwerking geëvalueerd enwordt er gekeken of de intentie overeenkomst omgezet kan worden tot een vastesamenwerking.

Astrid van der Voort over deondertekening: “Duurzaamheid is ook op Het Westerhonk een belangrijk thema. Demensen die wij ondersteunen op Het Westerhonk hebben een verstandelijkebeperking en soms een lichamelijke beperking. Wij vinden het belangrijk datonze bewoners een zo normaal mogelijk leven hebben, We willen een prettigeomgeving creëren voor mensen die hier wonen en werken. Door het terrein op eenecologie verantwoorde wijze te ontwikkelen, willen we de maatschappij naar onstoe halen. Niet door particuliere huizenbouw zoals het vroeger het plan was,maar door de bijzondere natuur en cultuur op ons terrein toegankelijk te makenvoor iedereen. De mensen die bij ons wonen en werken krijgen daar ook een taakin, bijvoorbeeld in het onderhoud van het terrein. Van het inzamelen van hetafval tot het snoeiwerk. Zo hebben zij een zinvolle daginvulling wat bijdraagtaan hun zelfvertrouwen. Ook financieel is duurzaamheid een belangrijk thema. Inde zorg moeten we steeds zorgvuldiger omgaan met onze financiële middelen. De kostendie we besparen op energie en afvalwerking kunnen we op deze manier andersinzetten.

Over het Westerhonk 's Heeren Loo, locatie Het Westerhonk ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking. Jong en oud helpen wij eenpassend antwoord te vinden op grote en kleine vragen. Dichtbij en samen met demensen die belangrijk voor hen zijn. De cliënt maakt eigen keuzes en wijondersteunen hem hierbij. Het gaat om de cliënt; om wie hij is en om wat hij kan en wil.

Ambitie Platform Duurzaam WestlandPlatform Duurzaam Westland iseen brede en open organisatie die alle krachten bundelt rondom duurzameontwikkeling. Samen met partners bevordert zij dat dit de rode draad wordt inbeleid en in het dagelijks leven. Het platform heeft als doel Westland in debreedste zin te helpen kantelen naar een duurzamere samenleving.


« terug